algemene voorwaarden

 

1. Voor volwassenonderwijs

Studiebegeleiding in het volwassenonderwijs wordt per persoon anders ingevuld. Er zijn grote verschillen in inhoud, frequentie en duur van de ondersteuning.

Wij hanteren wel algemene voorwaarden, maar omdat de uitwerking daarvan per persoon sterk kan afwijken, is het niet praktisch en allerminst verhelderend om daarvan een overzicht te geven. Neem daarom contact op met de directeur van het Studiecentrum en vraag wat de geldende voorwaarden zijn voor uw situatie.

2. Voor bijles

Bij eventuele verhindering dient u de bijles één werkdag van tevoren bij de directeur af te zeggen. Bij verzuim wordt de les in rekening gebracht.

Restitutie van niet-gevolgde bijlessen is uitsluitend mogelijk in geval van langdurige ziekte van de leerling of het plotseling afbreken van de schoolopleiding (dus niet het afbreken van het examen).

De strippenkaart waarop het aantal bijlessen wordt afgestreept is persoonsgebonden. Lessen kunnen dus niet worden overgedragen aan derden.

Betaalt u alstublieft op tijd. Op de factuur staat een betalingstermijn van 30 dagen vermeld. Studiecentrum Doorn behoudt zich het recht voor om bij te late betaling de bijlessen op te schorten.

Eventuele administratiekosten voor herinneringen (€ 12,- bij elke tweede en volgende herinnering, schriftelijk dan wel telefonisch), incassokosten en rente worden door Studiecentrum Doorn doorberekend aan de opdrachtgever.

Studiecentrum Doorn behoudt zich het recht voor de overeenkomst om enigerlei reden te ontbinden, waarna de nog openstaande lessen worden gerestitueerd.

3. Voor remedial teaching

Bij eventuele verhindering dient u de les één werkdag van tevoren bij de directeur af te zeggen. Bij verzuim wordt de les in rekening gebracht.

Het begeleidingscontract wordt aangegaan voor een schoolperiode, d.w.z. een periode die loopt van de zomervakantie tot de herfstvakantie, van de herfstvakantie tot de kerstvakantie etc. De periode wordt door de opdrachtgever aangegeven op het aanmeldingsformulier.

Aan het eind van elke schoolperiode ontvangt u een factuur met daarop het aantal gegeven lessen. Betaling kan slechts in één termijn geschieden met inachtneming van de op de factuur vermelde vervaldatum.

Betaalt u alstublieft op tijd. Studiecentrum Doorn behoudt zich het recht voor om bij te late betaling de overeengekomen lessen voor een nieuwe schoolperiode op te schorten.

Eventuele administratiekosten voor herinneringen (12 euro bij elke tweede en volgende herinnering, schriftelijk dan wel telefonisch), incassokosten en rente worden door Studiecentrum Doorn doorberekend aan de opdrachtgever.

Studiecentrum Doorn behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig reden te ontbinden.

4. Voor huiswerkbegeleiding op afstand

Artikel 1: totstandkoming van de overeenkomst

Deze kan slechts tot stand komen door afgifte van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.

De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst.

Artikel 2: duur van de overeenkomst

Als minimale duur van de overeenkomst geldt een termijn van 3 maanden.

Artikel 3: betaling van het pakket huiswerkbegeleiding op afstand

Het Studiecentrum Doorn verstuurt voor deze dienst een factuur voor een periode van minimaal drie maanden. Bij niet-opzegging of een niet-tijdige opzegging vindt verlenging van de overeenkomst plaats voor een periode van minimaal een maand. Tijdig houdt in dit verband in: vóór dag 1 van de maand voorafgaand aan het aflopen van de overeenkomst.

Betaling van het verschuldigde bedrag kan slechts plaatsvinden door het gehele bedrag in één keer en met inachtneming van de op de factuur vermelde betalingstermijn van 30 dagen te voldoen aan Studiecentrum Doorn.

Eenmalig wordt € 30,- in rekening gebracht voor administratiekosten en intake.

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt bij een tweede herinnering € 12,- administratiekosten in rekening gebracht. Ook wordt bij elk volgend contact omtrent de openstaande factuur (schriftelijk dan wel telefonisch) wederom € 12,- kosten in rekening gebracht.

Aan de opdrachtgever die niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, zal behalve de hoofdsom tevens rente en eventuele kosten voor de inschakeling van een incassobureau in rekening worden gebracht.

Studiecentrum Doorn geeft in eigen beheer een Planner uit voor het schoolwerk van de leerlingen. Elke leerling is verplicht hiermee te werken. Voor de Planner wordt per cursusjaar een eigen bijdrage van € 15,- in rekening gebracht.

Artikel 4: voorbehoud verplichting tot het verstrekken en continueren van de verstrekte opdracht

Studiecentrum Doorn behoudt zich het recht voor de overeenkomst om enigerlei reden te ontbinden. Opdrachtgever is dan slechts gehouden te betalen voor de genoten periode. Ontbinding van het contract vindt schriftelijk plaats.

Artikel 5: klachten

In geval van een klacht is opdrachtgever gehouden deze tijdens het verloop van de overeengekomen periode schriftelijk te melden aan de directeur van het Studiecentrum. Het centrum verplicht zich in dit laatste geval binnen 2 weken na ontvangst van de klacht te reageren.

Studiecentrum Doorn is lid van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten. In het kader van de kwaliteitsbewaking is er een klachtencommissie. Deze commissie kan arbitreren bij geschillen tussen de partijen. In tweede instantie, indien partijen er onderling niet uitkomen, kunnen zij vragen om arbitrage. Voor verdere gegevens omtrent deze procedure verwijzen wij naar de website van de vereniging: www.lvsi.nl.

5. Voor brugklasbegeleiding, huiswerkbegeleiding en examenbegeleiding

Algemene voorwaarden betrekking hebbende op de diensten:

Pakket brugklasbegeleiding
Pakket huiswerkbegeleiding
Pakket examenbegeleiding

Artikel 1: totstandkoming van de overeenkomst

Deze kan slechts tot stand komen door afgifte van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.

De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

Artikel 2: betaling van de begeleidingspakketten

Betaling van de verschuldigde bedragen voor de begeleidingspakketten kan slechts plaatsvinden op de volgende manieren:
Het gehele bedrag in één keer overmaken, met inachtneming van de op de factuur vermelde betalingstermijn van 30 dagen.
Het bedrag in maandelijkse gelijke termijnen overmaken, hetgeen uitsluitend mogelijk is na machtiging van Studiecentrum Doorn voor automatische incasso. Hiervoor kan van de website een formulier gedownload worden, dat ondertekend ingeleverd moet worden. De verschuldigde bedragen worden steeds voor de vijftiende van elke maand afgeschreven.

Een start vóór de zestiende van de maand verplicht de opdrachtgever om begeleiding voor de gehele maand te betalen. Wordt na de zestiende van de maand met de begeleiding een aanvang genomen, betaalt de opdrachtgever een halve maand.

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt bij een tweede herinnering € 12,- administratiekosten in rekening gebracht. Ook wordt bij elk volgend contact omtrent de openstaande factuur, schriftelijk dan wel telefonisch, wederom € 12,- administratiekosten in rekening gebracht.

Voor elke aanmelding wordt bij een eerste aanmelding € 30,- administratiekosten/kosten intakegesprek in rekening gebracht.

Studiecentrum Doorn geeft in eigen beheer een Planner uit voor het schoolwerk van de leerlingen. Elke leerling is verplicht hiermee te werken. Voor de Planner wordt per cursusjaar een eigen bijdrage van € 15,- in rekening gebracht.

Aan de opdrachtgever die niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, zal behalve de hoofdsom tevens rente en eventuele kosten voor de inschakeling van een incassobureau in rekening worden gebracht.

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Studiecentrum Doorn heeft voldaan, behoudt laatstgenoemde zich het recht voor de pupil van de opdrachtgever de toegang tot het Studiecentrum te ontzeggen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 3: gezinskorting voor brugklasbegeleiding, huiswerkbegeleiding en examenbegeleiding

Voor brugklasbegeleiding, huiswerkbegeleiding en examenbegeleiding is het mogelijk om gezinskorting te krijgen. Wanneer één lid van een gezin al huiswerkbegeleiding op afstand, huiswerkbegeleiding, brugklasbegeleiding of examenbegeleiding volgt bij het Studiecentrum Doorn, komt zijn/haar broer of zus in aanmerking voor gezinskorting. Deze korting bedraagt 15 procent op het normale tarief.

De kortingsregeling geldt voor het tweede en elk volgend kind uit hetzelfde gezin dat tegelijkertijd huiswerkbegeleiding op afstand, huiswerkbegeleiding, brugklasbegeleiding of examenbegeleiding volgt bij het Studiecentrum Doorn.

Wanneer één gezinslid stopt met de huiswerkbegeleiding op afstand, huiswerkbegeleiding, brugklasbegeleiding of examenbegeleiding, vervalt de korting.

Artikel 4: duur van de begeleiding

De pakketten voor huiswerkbegeleiding worden aangegaan voor de periode van minimaal een maand.

Examenbegeleiding wordt in principe voor een heel schooljaar gegeven. In overleg met de directeur is het mogelijk om later in te stappen.

Met het oog op de effectiviteit wordt brugklasbegeleiding voor een periode van 5 maanden gegeven. Het heeft onze voorkeur dat deze ondersteuning meteen bij de start van het schooljaar begint. In overleg met de directeur is een latere startdatum mogelijk.

Het Studiecentrum Doorn verstuurt voor huiswerkbegeleiding een factuur voor een periode van 5 maanden. Na de eerste contractperiode wordt een factuur gestuurd voor de volgende 5 maanden of de resterende maanden van het schooljaar. Uiteraard geldt dan ook de mogelijkheid van maandelijkse opzegging.

Voor examenbegeleiding wordt een factuur voor het hele schooljaar gestuurd.

Artikel 5: ontbinding begeleidingsovereenkomst

Studiecentrum Doorn behoudt zich het recht voor de overeenkomst tot het geven van begeleiding op elk moment eenzijdig te ontbinden. Het met redenen omklede besluit wordt de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.

De opdrachtgever heeft dit recht van eenzijdige ontbinding ook. Daarbij geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op dag 1 van de eerstvolgende maand. Een voorbeeld ter illustratie: de bedoeling is om de begeleiding van een kind per 1 maart stop te zetten. Dan moet uiterlijk 31 januari formeel opgezegd zijn.
Opdrachtgever is slechts gehouden tot betaling van de genoten begeleiding. Daarnaast bestaat voor de opdrachtgever de mogelijkheid om binnen een week na afsluiting de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6: klachten

In geval van een klacht is opdrachtgever gehouden deze tijdens het verloop van de overeengekomen periode schriftelijk te melden aan de directeur van het Studiecentrum. Het Studiecentrum verplicht zich in dit laatste geval binnen 2 weken na ontvangst van de klacht te reageren.

Studiecentrum Doorn is lid van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten. In het kader van de kwaliteitsbewaking is er een klachtencommissie. Deze commissie kan arbitreren bij geschillen tussen de partijen. In tweede instantie, indien partijen er onderling niet uitkomen, kunnen zij vragen om arbitrage. Voor verdere gegevens omtrent deze procedure verwijzen wij naar de website van de vereniging: www.lvsi.nl.